Monday, 14 June 2021
alternatetext
alternatetext
สำแดงเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงอากรและหลีกเลี่ยงข้อกำกัดในการส่งออกไม่พะยูงและมีไม้แปลรูปชนิดอื่นไว้ในครอบครอง
“หมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษนา”
หมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณา
ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย.