Monday, 8 August 2022
logo

เกี่ยวกับเรา

บก.ปอศ

Economic Crime SUPPRESSION dIVISON

วิสัยทัศน์

  • วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรมืออาชีพมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในระดับสากลด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ”

พันธกิจ

  1. ถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตรย์และพระบรมวงศานุวงศ์
  2. ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
  3. ให้บริการที่ดีแก่ประชาชน
  4. อำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนตามหลักนิติธรรม
  5. รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในด้วยการบริหารจัดการที่ดี
  6. พัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ