Monday, 8 August 2022
logo

ให้บริการประชาชนที่เดินทางออกและกลับกรุงเทพฯ เพื่อดูแลความปลอดภัยและป้องกันอาชญากรรม

เรียน ผบก.ปอศ.,รอง ผบก.ปอศ.

วันนี้ 290800 ธ.ค.63 พ.ต.อ.พัฒนพงศ์ ศรีพิณเพราะ ผกก.1 บก.ปอศ. , พ.ต.ท.อดิชาต อมรประดิษฐ รอง
ผกก.1 บก.แอศ. พร้อมกำลัง 10 นาย ว.4 ว.10 สถานนีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ(เอกมัย) ภารกิจจิตอาสา “ร่วมมือ ร่วมใจ ลดอุบัติภัยทาง
ถนน” ให้บริการประชาชนที่เดินทางออกและกลับกรุงเทพฯ เพื่อดูแลความปลอดภัยและป้องกันอาชญากรรม โดยร่วมเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.น.5 ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่พยาบาล(ศูนย์บริการสาธารณสุข10 สุขุมวิท) กระทรวงสาธารณสุข ,กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พม.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ กรมการขนส่งกรุงเทพมหา​นคร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ